دانلود کتاب حقوق آب
دانلود کتاب حقوق آب

فهرست مطالب کتاب "کلیات حقوق آب":


فصل اول

1-در آمدی بر حقوق آب در باب معانی حقوق آب

2-کلیات حقوق آب

3-تبیین حقوق آب

4-تعاریف حقوق آب

5-حقوق آب و اخلاق

6-حقوق آب و اقتدارات دینی

7-حقوق آب و اخلاق بین الملل

8-رؤوس ثمانیه حقوق آب - فلسفه حقوق آب

9-مبادی حقوق آب ها

10-مبانی حقوق آب

1-10-اول: تعریف علم - حقوق آبها

2-10-دوم: در باب موضوع علم - حقوق آب و مفاهیم آن

3-10-سوم: در باب فایده - علم حقوق آب ها

1-3-10-جهات مختلفه مطالعه حقوق آب ها

2-3-10-مطالعه حقوق آبها از جهت تاریخی

3-3-10-مطالعه حقوق آب از جهت حقوقی

4-3-10-مطالعه حقوق آبها از جهت حقوق تطبیقی

5-3-10-مطالعه حقوق آب از جهت فلسفی

6-3-10-مطالعه حقوق آب از جهت قضایی

7-3-10-اصول و قواعدِ قوانین آب ها

8-3-10-روح و مفادِ قوانین آب ها

9-3-10-نقش عرف و عادت مسلم در حل و فصل دعاوی مربوط به آب

4-10-چهارم: در باب مؤلف حقوق آب

5-10-پنجم: در بیان ابواب و مباحث حقوق آب

6-10-ششم: در باب مرتبه علم حقوق آب

7-10-هفتم: در باب غرض علم حقوق آب

8-10-هشتم: در باب انحاء تعالیم حقوق آب

11-مفهوم وابستگی حقوق آب به دیگر رشته های حقوق

1-11-رابطه حقوق و قانون اساسی با حقوق آب

2-11-رابطه حقوق اداری و حقوق آب

3-11-رابطه حقوق تجارت و حقوق آب

4-11-رابطه حقوق جزا و حقوق آب

1-4-11-سیاست کیفری نوین حقوق آب

2-4-11-آیین دادرسی مدنی و حقوق آب

3-4-11-آیین دادرسی کیفری و حقوق آب

5-11-رابطه حقوق کار با حقوق آب

6-11-رابطه حقوق مالیه با حقوق آب

1-6-11-مفهوم حقوق مالیه

7-11-رابطه حقوق ثبت با حقوق آب

12-در باب منابع حقوق آب

13-حقوق داخلی یا ملی آب

14-در بیان قواعد فقهی حقوق آب

1-14-بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی

2-14-منابع و قواعد - فقه جعفری در حقوق آب


فصل دوم

1-قانون توزیع عادلانه آب

1-1-فصل اول: مالکیت عمومی و ملی آب

2-1-فصل دوم: آبهای زیرزمینی

3-1-فصل سوم: آبهای سطحی

1-3-1-حقابه و پروانه مصرف معقول

4-1-فصل چهارم: وظایف و اختیارات

1-4-1-صدور پروانه مصرف معقول

2-4-1-وصول آب بهاء، عوارض و دیون

3-4-1-حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک

5-1-فصل پنجم: جبران خسارت: تخلفات و جرایم و مقررات مختلفه جبران خسارات

1-5-1-تخلفات و جرایم

2-5-1-مقررات مختلفه


فصل سوم

1-قانون جامع آب ایران

1-1-مقدمه:

2-1-پیش نویس لایحه قانون جامع آب ایران

1-2-1-فصل اول: اهداف و تعاریف

2-2-1-فصل دوم: مالکیت و مدیریت ملی آب

3-2-1-فصل سوم: حفاظت و بهره‌برداری

4-2-1-فصل چهارم: اقتصاد، سرمایه‌گذاری و نرخ آب

3-1-پیوست: تعاریف


همچنین در حیطه حقوق آب از اینجا و اینجا نوشته های مرتضی سرمد را نیز می توانید دانلود کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

water-right_1576095313_34245_8376_1453.zip0.19 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت